کلاغ و طوطی

حکایت کلاغ و طوطی

کلاغ و طوطی هر دو زشت آفریده شدند. طوطی اعتراض کرد و زیبا شد، اما کلاغ راضی بود به رضای خدا.

.

.

.

امروز طوطی در قفس است و کلاغ آزاد و رها…

پشت هر حادثه ای حکمتی است که شاید هرگز متوجه نشوی! هرگز به خدا نگویید چرا!

بعضی چیزها در سرنوشت ما نوشته شده اند، مهم نیست چقدر سخت برای تغییر آن ها تلاش می کنی، مهم پذیرش این واقعیت است: که آن ها هرگز تغییر نخواهند کرد…