پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی که باید بپذیریم:

1- هیچ چیزی در دنیا جز پدر و مادر، واقعی نیست…

2- کسی که پول ندارد، دوستی هم ندارد…

3- مردم باطن خوب را دوست ندارند، ظاهر خوب را دوست دارند…

4- مردم به پول احترام می گذارند، نه به شخصیت…

5- از شخصی که بیشترین عشق و علاقه را نسبت به او دارید، بیشترین آسیب را هم، از او خواهید خورد…

.

.

.

مرا با حقیقت بیازار، اما هرگز با دروغ، آرامم مکن…