جلال آل احمد

جلال آل احمد

 
 

جلال آل احمد می گوید:

هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیان به دست داریم

این غربی ها کتاب در دست دارند و کتاب جزء لاینفک زندگی این مردم است…

ما چوب حماقتمان را می خوریم آن ها نان لیاقتشان را!