آرایش زندگی

آرایش زندگی

بهترین آرایش ها در زندگی:
حقیقت برای لب ها…
بخشش برای چشم ها…
نیکوکاری برای دست ها…
لبخند برای صورت…
عشق برای قلب…