لقمان حکیم

لقمان حکیم

پند لقمان حکیم به فرزندش:

ای جان فرزند؛ هزار حکمت آموختم که از آن، چهارصد حکمت انتخاب کردم و از آن چهارصد، هشت کلمه برگزیدم که جامع کلمات است؛
دو چیز را فراموش مکن:
خدا و مرگ را.

دو چیز را همیشه فراموش کن:
هنگامی که به کسی خوبی کردی
و
زمانی که از کسی بدی دیدی

فرزندم هر گاه به مجلسی وارد شدی:
زبان نگهدار!
اگر به سفره ای وارد شدی:
شکم نگهدار!
وقتی وارد خانه ای شدی:
چشم نگهدار!
و
زمانی که برای نماز ایستادی:
دل نگهدار!