میرزا آقاخان کرمانی

میرزا آقاخان کرمانی

مردمی که تحت قانون ظلم به سر می برند، شهامت و فضیلت اخلاقی را از دست می دهند.

و به مرض ترس و چاپلوسی گرفتار می شوند، که ریشه حیاتشان را می سوزاند!

میرزا آقاخان کرمانی