مولانا

مولانا

مولانا می گوید:
روزی از کنار مسجدی رد می شدم.
دیدم عده ای دست به دعا برداشته اند و می گویند:
خدایا کافران را بکش.
رفتم تا به کلیسایی رسیدم.
دیدم در آنجا هم عده ای دست به آسمان برداشته اند و می گویند:
خدایا کافران را بکش.
رفتم تا به در میخانه ای رسیدم.
دیدم در آنجا جام ها را به هم می زنند و می گویند: بسلامتی نوشا، نوش…
سپس فرمود: من آن موقع بود که دیدم مستی بهترین دین است. چون جز سلامتی دیگران آرزویی ندارد.

پرستش به مستی ست در کیش مهر 

 برون اند زین حلقه، هوشیارها