ضرب المثل

ضرب المثل

گناهکاری را نزد حاکم بردند. حاکم گفت: یکی از این سه مجازات را انتخاب کن:
یا یک من پیاز بخور
یا صد سکه بده
یا پنجاه چوب بخور
مرد با خودش گفت: وقتی می شود پیاز خورد، کدام عاقلی چوب می خورد یا پول می دهد؟!
برایش پیاز آوردند.
دو پیاز که خورد، دهانش سوخت.
گفت: درد چوب کمتر است، چوب بزنید.
هنوز ده چوب نزده بودند که اشکش درآمد و با خودش فکر کرد:
آدم عاقل تا پول دارد چرا چوب بخورد! صد سکه داد و آزاد شد.

حاکم گفت: کار آخر را اگر اول انجام می دادی، لازم نبود هم چوب بخوری، هم پیاز را و در آخر سکه هم بدهی!!!