ثروتمند و فقیر

ثروتمند و فقیر

فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می برید؟
ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم.
سپس پرسید: تو کجا میروی؟
فقیر جواب داد: من اشتها دارم… قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!

ژان دِلا برُیِر (اخلاق دان اهل فرانسه) می گوید:

هنگام مشاهده فــقر و محنت، از نیک روزی خویش به گونه ای احساس شرم می کنیم.