کشتی ها

کشتی


کشتی ها به این دلیل غرق نمی شوند که دورشان آب است…

به این دلیل غرق می شوند که آب در درونشان نفوذ می کند…

.

.

.

اجازه ندهید آنچه اطرافتان اتفاق میفتد، درونتان را پُر کند و شما را پایین بکشد.