مرگ

فرشته مرگ

روزی مرگ به سراغ مردی رفت و گفت: امروز آخرین روز توست! مر...