ثروتمند و فقیر

ثروتمند و فقیر

فقیری به ثروتمندی گفت: کجا تشریف می برید؟ ثروتمند گفت: ق...