اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

ثروتمند و فقیر

ثروتمند و فقیر

فقیری به ثروتمندی گفت: کجا تشریف می برید؟ ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم. سپس پرسید: تو کجا میروی؟ فقیر جواب داد: من اشتها دارم… قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!! ...