دختر حاکم

دختر حاکم

حاکمی هر شب در تخت خود به آینده دخترش می اندیشید… که ...