فیل

فیل

روزی فیلی با سرعت از جنگل می گریخت. دلیل فرار را از او پر...