اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

کشتی

کشتی ها

کشتی ها به این دلیل غرق نمی شوند که دورشان آب است… به این دلیل غرق می شوند که آب در درونشان نفوذ می کند… . . . اجازه ندهید آنچه اطرافتان اتفاق میفتد، درونتان را پُر ...