کشتی

کشتی ها

کشتی ها به این دلیل غرق نمی شوند که دورشان آب است… به ...