اصالت

اصالت

روزی در دُرّ گران بهای پادشاه، لکه سیاهی مشاهده شد. هر ک...