کینه و نفرت

کینه و نفرت

روزی حکیمی به شاگردانش گفت: میخواهیم یک بازی انجام دهیم...