اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

کینه و نفرت

کینه و نفرت

روزی حکیمی به شاگردانش گفت: میخواهیم یک بازی انجام دهیم. شاگردان با خوشحالی گفتند: چه بازی؟! گفت: فردا هر کدام یک کیسه می آورید و در آن به تعداد آدم هایی که دوستشان ندار...