به خاطر بسپار

به خاطر بسپار!

به خاطر بسپار: دو چیز شما را تعریف می کند:  بردباری تان، ...