اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

قضاوت اشتباه

قضاوت اشتباه

مردی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود، از مرد خواست تا میهمان وی باشد. شخص پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. کدخدای دهکده، هراسان خود را به آن شخص رساند و گ...