قضاوت اشتباه

قضاوت اشتباه

مردی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود، از مر...