اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی که باید بپذیریم: 1- هیچ چیزی در دنیا جز پدر و مادر، واقعی نیست… 2- کسی که پول ندارد، دوستی هم ندارد… 3- مردم باطن خوب را دوست ندارند، ظاهر خوب را دوست...