ضرب المثل

ضرب المثل

گناهکاری را نزد حاکم بردند. حاکم گفت: یکی از این سه مجاز...