اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

ضرب المثل

ضرب المثل

گناهکاری را نزد حاکم بردند. حاکم گفت: یکی از این سه مجازات را انتخاب کن: یا یک من پیاز بخور یا صد سکه بده یا پنجاه چوب بخور مرد با خودش گفت: وقتی می شود پیاز خورد، کدام عا...