حکایت کلاغ و طوطی

کلاغ و طوطی

کلاغ و طوطی هر دو زشت آفریده شدند. طوطی اعتراض کرد و زیب...