اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

حکایت کلاغ و طوطی

کلاغ و طوطی

کلاغ و طوطی هر دو زشت آفریده شدند. طوطی اعتراض کرد و زیبا شد، اما کلاغ راضی بود به رضای خدا. . . . امروز طوطی در قفس است و کلاغ آزاد و رها… پشت هر حادثه ای حکمتی است که ش...