اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

خرافات

خرافات

چند سال پیش همیشه فکر می کردم شب ها کسی زیر تختم، پنهان شده است. نزد پزشک اعصاب رفتم و مشکلم را گفتم. روانپزشک گفت: فقط یک سال هفته ای سه روز، جلسه ای هشتاد دلار پرداخت ک...