ملانصرالدین

ملانصرالدین

روزی شخصی بسیار خسیس در رودخانه ای افتاده بود و عده ای ج...