خائن

خائن

می گویند روزی برای سلطان محمود غزنوی، کبکی را آوردند که...