من احمق نیستم

من احمق نیستم

عتیقه فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده، وارد شد. دید ...