اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

دلتنگی

دلتنگی

دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ می شود، که می خواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی… حال من، حال اسیری ست که هنگام فرار… یادش ...