اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

زبان

زبان

روزی حاکمی به وزیرش گفت: امروز بگو بهترین قسمت گوسفند را برایم کباب کنند و بیاورند. وزیر دستور داد خوراک زبان، آوردند. چند روز بعد حاکم به وزیر گفت: امروز می خواهم بدتر...