زبان

زبان

روزی حاکمی به وزیرش گفت: امروز بگو بهترین قسمت گوسفند ر...