اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

کارل استوارت

کارل استوارت

پسری برای پیدا کردن کار، به یکی از فروشگاه های بزرگ که همه چیز می فروشند، رفت… مدیر فروشگاه به او گفت: یک روز فرصت داری تا بصورت آزمایشی کار کنی و من در پایان روز با ...