اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

بادکنک من کجاست

بادکنک من کجاست

دوستی می گفت: روزی به یک سمینار دعوت شدم. که هنگام ورود، به هر یک از دعوت شدگان بادکنکی دادند. سخنران بعد از خوش آمدگویی، از حاضرین که پنجاه نفر بودند. خواست که با ماژیک...