اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

شکرگزاری

همیشه شکرگزار باشیم

زن فقیری با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد! مرد بی ایمانی که داشت به آن برنامه گوش میداد، تصمیم گرفت سر به سر آن زن بگذارد. او آدرس آن زن فقیر را پی...