مرد نابینا

مرد نابینا

مردی نابینا زیر درختی بر سر دو راهی نشسته بود. پادشاهی ن...