گرگ

گرگ

گرگی از چشمه ای آب می خورد که چشمش به بره ای افتاد که چند...