اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

گرگ

گرگ

گرگی از چشمه ای آب می خورد که چشمش به بره ای افتاد که چند قدم پایین تر می خواست آب بنوشد…گرگ با خود گفت:اگر بتوانم بهانه ای پیدا کنم، شام امشبم فراهم است.پس بر سر بره ...