ناشنوا باش

ناشنوا باش

چند نفر از پلی عبور می کردند که ناگهان دو نفر به داخل رو...