اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

مراد

مراد

یکی از اهالی روستایی، به صحرا رفت و در راه برگشت؛ به شب خورد و از قضا در تاریکی شب، حیوانی به او حمله کرد. پس از یک “درگیری سخت”، بالاخره بر حیوان غالب شد و آن را &#8...