اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

روباه دم بریده

روباه دم بریده

روزی دُم یک روباه در حادثه ای قطع شد. روباه های گروه پرسیدند: دم ات چه شد؟! چون روباه ها از نسلی مکار می باشند، گفت: خودم قطع اش کردم. گفتند: چرا؟! این که بسیار بد است و مع...