اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

وصیت پدر

وصیت پدر

پدری هنگام مرگ، به فرزندش گفت: فرزندم برای تو، سه وصیت دارم. امیدوارم به این سه وصیت من توجه کنی. . . . اول: اگر خواستی ملکی بفروشی، ابتدا دستی به سر و رویش بکش. بعد آن را ب...