وصیت پدر

وصیت پدر

پدری هنگام مرگ، به فرزندش گفت: فرزندم برای تو، سه وصیت د...