توماس ادیسون

توماس ادیسون

ادیسون به خانه بازگشت. یادداشتی به مادرش داد و گفت: این ...