جلال آل احمد

جلال آل احمد

    جلال آل احمد می گوید: هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ ق...