نوع دوستی

نوع دوستی

یک خانم پیر آمد در قصابی و یک گوشه ایستاد. یک مرد جوان هم...