اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

نوع دوستی

نوع دوستی

یک خانم پیر آمد در قصابی و یک گوشه ایستاد. یک مرد جوان هم وارد قصابی شد و گفت: آقا ابراهیم، پنج کیلو فیله گوساله بکش، عجله دارم. قصاب شروع کرد به بریدن گوشت و هم زمان رو ...