اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

لقمان حکیم

لقمان حکیم

پند لقمان حکیم به فرزندش: ای جان فرزند؛ هزار حکمت آموختم که از آن، چهارصد حکمت انتخاب کردم و از آن چهارصد، هشت کلمه برگزیدم که جامع کلمات است؛ دو چیز را فراموش مکن: خدا...