لقمان حکیم

لقمان حکیم

پند لقمان حکیم به فرزندش: ای جان فرزند؛ هزار حکمت آموخت...