پیر مرد دانا

پیرمرد دانا

پیرمرد دانایی (حکیمی) را ناسزا گفتند… او هیچ جوابی ند...