اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

پیر مرد دانا

پیرمرد دانا

پیرمرد دانایی (حکیمی) را ناسزا گفتند… او هیچ جوابی نداد. حکیم را گفتند: ای حکیم از چه روی جوابی ندادی؟ حکیم گفت: در جنگی داخل نمی شوم که برنده آن، بدتر از بازنده است. ...