مولانا

مولانا

مولانا می گوید:روزی از کنار مسجدی رد می شدم.دیدم عده ای ...