اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

مولانا

مولانا

مولانا می گوید:روزی از کنار مسجدی رد می شدم.دیدم عده ای دست به دعا برداشته اند و می گویند:خدایا کافران را بکش.رفتم تا به کلیسایی رسیدم.دیدم در آنجا هم عده ای دست به آسما...