همیشه شکرگزار باشیم

شکرگزاری

زن فقیری با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد! مرد بی ایمانی که داشت به آن برنامه گوش میداد، تصمیم گرفت سر به سر آن زن بگذارد.

او آدرس آن زن فقیر را پیدا کرد و به منشی خود گفت:

که مقدار زیادی خوراکی بخر و برای او ببر.
و در ادامه گفت: وقتی از تو پرسید چه کسی این غذاها را فرستاده

.

.

.

بگو: کار شیطان است!

وقتی منشی به خانه زن فقیر رسید، او خیلی خوشحال شد. خدا را بسیار شکر کرد و غذاها را گرفت.

منشی از او پرسید: نمی خواهی بدانی چه کسی این غذاها را فرستاده؟

زن جواب داد: نه، مهم نیست!
چون وقتی خدا امر کند، حتی شیطان هم فرمان بر دار می شود…

خداوند هیچ گاه ما را فراموش نمی کند پس ما هم، هرگز نباید او را فراموش کنیم و همیشه باید شاکر و قدردان نعمت هایش باشیم!