به خاطر بسپار!

به خاطر بسپار

به خاطر بسپار:

  • دو چیز شما را تعریف می کند:  بردباری تان، وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید…!
  • تنها دو روز در سال هست:  که نمی توانی هیچ کاری انجام بدهی: یکی دیروز و دیگری فردا…!
  • همه یادشان خواهد ماند: که با آن ها، چکار کردی اما یادشان نخواهد ماند که برایشان چکار کردی…!
  • دو شخص به تو می آموزد: یکی آموزگار و دیگری روزگار؛ اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت…!
  • هیچ گاه اجازه ندهید از یادتان برود:  که در روزهای سخت چه کسی کنارت ماند و چه کسی کنارت نماند…!
  • آدم ها به دو روش زندگی می کنند: یا غرورشان را زیر پا می گذارند و با انسان ها زندگی می کنند و یا انسان ها را زیر پا می گذارند و با غرورشان زندگی می کنند…!