زبان

زبان

روزی حاکمی به وزیرش گفت: امروز بگو بهترین قسمت گوسفند را برایم کباب کنند و بیاورند.

وزیر دستور داد خوراک زبان، آوردند.

چند روز بعد حاکم به وزیر گفت: امروز می خواهم بدترین قسمت گوسفند را برایم بیاوری و وزیر دستور داد باز هم خوراک زبان آوردند…

حاکم با تعجب پرسید: یک روز از تو بهترین خواستم و روزی دیگر از تو بدترین… اما تو در هر دو روز، برایم خوراک زبان آوردی، چرا؟!

وزیر گفت: قربان! بهترین دوست برای انسان زبان اوست و بدترین دشمن نیز باز هم زبان اوست!