پیرمرد دانا

پیر مرد دانا

پیرمرد دانایی (حکیمی) را ناسزا گفتند…

او هیچ جوابی نداد.

حکیم را گفتند: ای حکیم از چه روی جوابی ندادی؟

حکیم گفت: در جنگی داخل نمی شوم که برنده آن، بدتر از بازنده است.

قانون زندگی از ما می خواهد در رویارویی با چنین افرادی، این سوال را همیشه از خود بپرسیم:

آیا حکیمانه است، سگی را که گازت گرفته، گاز بگیری؟!